Tham Là Một Loại Phiền Não – Hãy Tỉnh Giác Trước Đừng Chạy Theo Nó.Ngài dạy rằng: “Khi chánh niệm, chúng ta thấy những phiền não sanh khởi trong tâm nhưng chúng ta không có quyền lực gì để …

Nguồn: https://volammobi.vn

Xem thêm: https://volammobi.vn/game-mobile/game-tri-tue/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *